Results 1 to 2 of 2
Page 1 of 1
TypeTitleAuthor(s)YearViews
Search for ψ(3770)→ charmless final states involving η or π0 mesons
Journal:
The European Physical Journal C - Particles and Fields
Publisher:
Springer Berlin / Heidelberg
Ablikim, M; An, L; Bai, JZ; Bai, Y; Ban, Y; Cai, X; Chen, HF; Chen, HS; Chen, HX; Chen, JC; Chen, J; Liu, S; Liu, ZA; Lu, F; Yu, CX; Ma, QM; Qi, ND; Sun, ZJ; Lu, GR; Zhang, DH; Ye, YX; Tong, GL; Zhou, L; Ma, FC; Zhao, MG; Malik, MQA; Mao, ZP; Mo, XH; Ping, RG; Wang, PL; Zheng, HQ; Wan, X; Zhong, B; Shen, XY; Shang, L; Zhang, YY; Yang, M; Qiu, JF; Rong, G; Ruan, XD; Shan, LY; Tang, X; Zhu, XW; Zhang, XY; Zhang, CC; Ye, MH; Sheng, HY; Wang, LL; Sun, HS; Tian, JP; Sun, SS; Xu, Y; Sun, YZ; Wang, L; Jiang, XS; Zhu, ZL; Yang, YX; Zhao, JW; Guo, YN; Wang, LS; Zheng, B; Chen, YB; Wang, YF; Yang, HX; Hu, HM; Wang, Z; Gu, SD; Wang, ZY; Wei, CL; Chu, YP; Gao, YN; Xia, XM; Yan, ML; Gu, YT; Xu, XP; Hu, T; Wei, DH; Wu, N; Deng, ZY; Zhu, QM; Zhang, BY; Xu, GF; Zheng, ZP; Chen, XD; Zhang, JY; Ji, XB; Liu, CX; Du, SX; Fang, J; Li, G; Fu, CD; Gao, CS; Zhao, DX; Zhu, ZA; Zhang, BX; He, KL; He, M; Huang, GS; Heng, YK; Li, HB; Zou, BS; Yuan, Y; Huang, XT; Li, XL; Zeng, y; Huang, YP; Zhang, JW; Wang, P; Jiao, JB; Li, WG; Jiang, LL; Liu, HB; Zhang, ZP; Jin, DP; Jin, S; Li, XN; Zhu, KJ; Li, J; Luo, CL; Li, XQ; Dai, YS; Li, L; Liu, JP; Liu, Fang; Li, RY; Li, WD; Lu, JG; Zhang, HY; Zhao, PP; Liu, J; Zheng, JP; Liang, YF; Liu, BJ; Zhu, YS; Ma, HL; Liu, Feng; Zhang, HQ; Nie, J; Liu, HM; Zhang, ZX; Liu, RG; Yuan, CZ; Zhuang, BA2010472
 
Experimental studies of e + e -→ some charmless processes containing K S0 at √s = 3.773 and 3.65 GeV
Journal:
The European Physical Journal C - Particles and Fields
Publisher:
Springer Berlin / Heidelberg
Li, L; The BES Collaboration; Ablikim, M; An, L; Bai, JZ; Bai, Y; Ban, Y; Cai, X; Chen, HF; Chen, HS; Chen, HX; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhu, ZL; Zhuang, BA; Chu, YP; Dai, YS; Deng, ZY; Du, SX; Fang, J; Fu, CD; Liu, JP; Gao, CS; Gao, YN; Gu, SD; Gu, YT; Guo, YN; He, KL; He, M; Heng, YK; Hu, HM; Hu, T; Liu, HB; Huang, GS; Huang, XT; Huang, YP; Ji, XB; Jiang, LL; Jiang, XS; Jiao, JB; Jin, DP; Jin, S; Li, G; Liu, J; Li, HB; Li, J; Li, L; Li, RY; Li, WD; Li, WG; Li, XL; Li, XN; Li, XQ; Liang, YF; Liu, RG; Liu, BJ; Liu, CX; Liu, F; Liu, F; Liu, HM; Liu, S; Liu, ZA; Lu, F; Lu, GR; Lu, JG; Luo, CL; Wu, N; Ma, FC; Ma, HL; Ma, QM; Malik, MQA; Mao, ZP; Mo, XH; Nie, J; Ping, RG; Qi, ND; Qiu, JF; Xia, XM; Rong, G; Ruan, XD; Shan, LY; Shang, L; Shen, XY; Sheng, HY; Sun, HS; Sun, SS; Sun, YZ; Sun, ZJ; Xu, GF; Tang, X; Tian, JP; Tong, GL; Wan, X; Wang, L; Wang, LL; Wang, LS; Wang, P; Wang, PL; Wang, YF; Xu, XP; Wang, Z; Wang, ZY; Wei, CL; Wei, DH; Zou, BS; Xu, Y; Yan, ML; Yang, HX; Yang, M; Yang, YX; Ye, MH; Chen, JC; Ye, YX; Yu, CX; Yuan, CZ; Yuan, Y; Zeng, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HQ; Chen, J; Zhang, HY; Zhang, JW; Zhang, JY; Zhang, XY; Zhang, YY; Zhang, ZX; Zhang, ZP; Zhao, DX; Zhao, JW; Zhao, MG; Chen, XD; Zhao, PP; Zheng, B; Zheng, HQ; Zheng, JP; Zheng, ZP; Zhong, B; Zhou, L; Zhu, KJ; Zhu, QM; Zhu, XW; Chen, YB2009377
 
Page 1 of 1
Export Records
Step 1: Select content and export format
  • Citation only
Step 2: Select export method
  • Download