Browse "Department of Physics" by Title
Jump to:
  0-9  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z  |   »
Results 3936 to 3943 of 3943
< Previous  Page 197 of 198
TypeTitleAuthor(s)YearViews
ηπ +π - Resonant structure around 1.8GeV/c 2 and η(1405) in J/ψ→ωηπ +π -
Journal:
Physical Review Letters
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prl.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; Alberto, D; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini, R; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, M; Zhu, KJ; Zhu, SH; Dai, HL; Zhu, XL; Rashid, KH; Liu, HB; Zhu, XW; Cao, XX; Fang, SS; Spataro, S; Xu, ZZ; Feng, CQ; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Liu, HH; Liu, BJ; Yang, T; Xue, Z; Dedovich, D; Greco, M; Li, JC; Grishin, S; Gu, MH; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Liu, HM; Yan, L; Guo, YP; Li, C; Hao, XQ; Yang, Y; Harris, FA; Liu, BJ; Ruan, XD; He, KL; He, M; He, ZY; Yan, WB; Heng, YK; Shen, XY; Spruck, B; Hou, ZL; Hu, HM; Hu, JF; Yang, YX; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Li, XL; Sarantsev, A; Liu, CL; Huang, JS; Sun, DH; Liu, HW; Huang, XT; Huang, YP; Hussain, T; Ji, CS; Chen, SJ; Dong, LY; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Sun, GX; Schulze, J; Boyko, I; Jiang, LL; Liu, CX; Jiang, XS; Yan, YH; Jiao, JB; Jiao, Z; Ye, M; Jin, DP; Jin, S; Sun, JF; Jing, FF; KalantarNayestanaki, N; Zhu, ZA; Kavatsyuk, M; Li, XQ; Shao, M; Komamiya, S; Kuehn, W; Bondarenko, O; Lange, JS; Ye, MH; Sun, SS; Leung, JKC; Li, XN; Liu, JP; Zhang, BX; Liu, K; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Liu, XH; Sun, XD; Sheng, HY; Zhuang, J; Liu, FH; Liu, YB; Poling, R; Liu, YW; Briere, RA; Liu, Y; Liu, ZA; Liu, ZQ; Loehner, H; Sun, YJ; Lu, GR; Pacetti, S; Lu, HJ; Zou, BS; Lu, JG; Shepherd, MR; Yu, CX; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Bytev, V; Yuan, Y; Zhang, BY; Luo, CL; Luo, MX; Luo, T; Zou, JH; Luo, XL; Ma, CL; Ma, FC; Yu, L; Song, XY; Ma, HL; Zhang, CC; Sun, YZ; Ma, QM; Ma, T; Ma, X; Cai, X; Liang, YT; Ma, XY; Maggiora, M; Malik, QA; Mao, H; Zhang, DH; Yu, SPYu; Li, L; Mao, YJ; Sonoda, S; Mao, ZP; Messchendorp, JG; Min, J; Zuo, JX; Mitchell, RE; Mo, XH; Zhang, HH; Calcaterra, AC; Muchnoi, NYu; Li, C; Nefedov, Y; Yuan, CZ; Nikolaev, IB; Ning, Z; Li, K; Olsen, SL; Dai, JP; Zhang, HY; Ouyang, Q; Rong, G; Sun, ZJ; Chelkov, G; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Tian, HL; Toth, D; Varner, GS; Zhang, J; Zafar, AA; Li, DM; Wan, X; Yang, HX; Wang, BQ; Li, NB; Wang, K; Wang, LL; Chen, G; Wang, LS; Zhang, JW; Wang, M; Wang, P; Li, F; Wang, PL; Chen, Y; Deng, ZY; Wang, Q; Wang, SG; Wang, XL; Li, QJ; Dong, MY; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Li, G; Chen, HS; Wang, Z; Wang, ZG; Denysenko, I; Zallo, A; Wang, ZY; Chen, YB; Wei, DH; Wen, QG; Wen, SP; Li, WD; Shen, CP; Wiedner, U; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Destefanis, M; Qi, M; Chen, JC; Zeng, Y; Wu, Z; Xiao, ZJ; Xie, YG; Li, HB; Xu, GF; Xu, GM; Li, WG; Xu, H; Pelizaeus, M; Xu, QJ; Ding, Y; Xu, XP; Xu, Y; Pun, CSJ; Xu, ZR; Liu, CY; Chen, ML; Yu, BX; Zhang, JY; Bian, JM; Zhang, JZ; Zhang, L; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Du, SX; Peters, K; Zhang, Y; Zhu, YS; Zhang, YH; Qian, S; Zhang, ZP; Cheng, HP; Li, XR; Zhang, ZY; Zhao, G; Zhao, HS; Ping, JL; Zhao, J; Liao, XT; Liu, F; Zhao, J; Zhao, L; Zhao, L; Qiao, CF; Zhao, MG; Zhao, Q; Zhao, SJ; Cao, GF; Li, ZB; Chu, YP; Zhao, TC; Liu, F; Fan, RR; Zhao, XH; Zhao, YB; Zhao, ZG; Zhao, ZL; Qin, XS; Yuan, WL; Zhemchugov, A; Zheng, B; Zheng, JP; Zheng, YH; Liu, GC; Liang, H; Fang, J; Zheng, ZP; CroninHennessy, D; Zhong, B; Ping, RG; Zhong, J; Zhong, L; Qiu, JF; Zhou, L; Zhou, XK; Liu, H; Zhou, XR; Zhu, C; Yang, M; Zhu, K; Chang, JF; Liang, YF2011338
 
π Junction to probe antiphase s-Wave pairing in iron pnictide superconductors
Journal:
Physical Review Letters
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prl.aps.org
Chen, WQ; Ma, F; Lu, ZY; Zhang, FC2009551
 
π-Phase shift at the interface of two pnictide superconductors with antiphase s-wave pairing
Journal:
Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prb.aps.org/
Chen, WQ; Zhang, FC2011898
 
中国香港吐露港地下水排泄的初步研究
Book:
环境地球科学:地球科学进展与评论
Publisher:
高等教育出版社
Tse, KC; Jiao, JJJ; Leung, JKC; Zhang, Y2008255
 
慢正電子束研究Cu/6H-SiC(0001)結構所發現的雙向相變
Proceedings/Conference:
8th National Conference on Positron Annihilation
Publisher:
Wuhan University.
Weng, HM; Zhang, JD; Ling, FCC; Beling, CD; Fung, SHY2002206
 
正常金屬/d波超導/正常金屬雙隧道結中的量子相干輸運
Journal:
Science in China Series A: Mathematics
Publisher:
Guilford Publications, Inc.
Dong, ZC; Fu, H; Xing, DY; Wang, ZD2004188
 
氧化锌中激子的超快形成过程以及多体Fano共振的时间过程研究
Proceedings/Conference:
2013年 (第五届) 西部光子学学术会议论文集
Xu, S201324
 
香港中學文憑考試: 物理精讀 3
Publisher:
Manhattan-Marshall Cavendish Education
Chau, HF; Wong, CM; Ng, TK; Leung, YC; Leung, KH; Yu, KW2011286
 
< Previous  Page 197 of 198
Export Records
Step 1: Select content and export format
  • Citation only
Step 2: Select export method
  • Download