Results 21 to 40 of 152
< Previous  Page 2 of 8  Next >
TypeTitleAuthor(s)YearViews
First observation of the M1 transition ψ(3686) →γη c(2S)
Journal:
Physical Review Letters
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prl.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; Ambrose, DJ; An, FF; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, M; Sun, JF; Sun, SS; Sun, XD; Li, F; Sun, YJ; Zhao, TC; Sun, YZ; Sun, ZJ; Chen, HS; He, ZY; Liu, YB; Li, L; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Thorndike, EH; Tian, HL; Toth, D; Zhao, XH; Li, G; Ullrich, M; Liu, ZA; Wiedner, U; Varner, GS; Wang, B; Xu, GF; Wang, BQ; Chen, JC; Wang, K; Wang, LL; Wang, LS; Zhao, YB; Liu, Z; Wang, M; Zhang, ZP; Wang, P; Li, HB; Wang, PL; Wang, Q; Xu, GM; Wang, QJ; Wang, SG; Wang, XF; Briere, RA; Chen, ML; Li, XL; Liang, H; Wang, XL; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Li, JC; Wang, Z; Xu, H; Liu, Z; Xu, QJ; Xu, XP; Xu, Y; Held, T; Zhao, ZG; Xu, ZR; Xue, F; Chen, YB; Motzko, C; Xue, Z; Wu, Z; Bian, JM; Yan, L; Yan, WB; Yan, YH; Heng, YK; Yang, HX; Zhemchugov, A; Yang, T; Yang, Y; Yang, YX; Loehner, H; Ye, H; Muchnoi, NY; Ye, M; Cheng, HP; Li, NB; Hou, ZL; Ye, MH; Yu, BX; Wang, ZY; Yu, CX; Lu, GR; Yu, JS; Yu, L; Yu, SP; Yuan, CZ; Nefedov, Y; Yuan, WL; Hu, HM; Yuan, Y; Zafar, AA; Li, QJ; Lu, HJ; Cao, GF; Chu, YP; Zallo, A; Zeng, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Zhang, CC; Hu, JF; Nicholson, C; Zhang, DH; Zhao, L; Zhang, HH; Zhang, HY; Zheng, B; Zhang, J; Li, SL; Zhang, JG; CroninHennessy, D; Zhang, JQ; Hu, T; Zhang, JW; Guo, LB; Zhang, JY; Nikolaev, IB; Zhang, JZ; Zhang, L; Zheng, JP; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Li, WD; Peters, K; Chang, JF; Zhang, XY; Zhang, Y; Dai, HL; Zhang, YH; Ning, Z; Zhang, YS; Dedovich, D; Zheng, YH; Zheng, ZP; Zhong, B; Lu, JG; Huang, B; Zhong, J; Zhou, L; Li, XN; Wei, DH; Zhou, XK; Li, CH; Zhou, XR; Zhu, C; Zhu, K; Lu, QW; Zhu, KJ; Huang, GM; Deng, ZY; Zhu, SH; Zhu, XL; Zhu, XW; Weidenkaff, P; Zhu, YM; Li, XQ; Ouyang, Q; Lu, XR; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhang, ZY; Zhuang, J; Zou, BS; Zou, JH; Zuo, JX; Denig, A; Wen, QG; Denysenko, I; Lu, YP; Destefanis, M; Ding, WM; Pacetti, S; Li, K; Li, XR; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Fang, J; Luo, CL; Chen, SJ; Fang, SS; Fava, L; Feldbauer, F; Huang, JS; Feng, CQ; Park, JW; Ferroli, RB; Li, ZB; Fu, CD; Luo, MX; Fu, JL; Gao, Y; Wen, SP; Geng, C; Goetzen, K; Huang, XT; Gong, WX; Gradl, W; Greco, M; Pelizaeus, M; Xia, LG; Gu, MH; Gu, YT; Boger, E; Guan, YH; Werner, M; Guo, AQ; Liang, YF; Huang, YP; Hussain, T; Ji, CS; Bytev, V; Ji, Q; Ji, XB; Ping, JL; Zhao, G; Ji, XL; Mo, XH; Jia, LK; Jiang, LL; Jiang, XS; Jiao, JB; Luo, T; Liang, YT; Jiao, Z; Jin, DP; Jin, S; Zhao, HS; Jing, FF; Ping, RG; Wu, LH; KalantarNayestanaki, N; Kavatsyuk, M; Guo, YP; Kuehn, W; Lai, W; Lange, JS; Leung, JKC; Liao, GR; Zhao, JW; Liao, XT; Liu, BJ; Liu, BJ; Wu, N; Olsen, SL; Poling, R; Liu, CL; Liu, CX; Liu, CY; Bondarenko, O; Liu, FH; Li, WG; Liu, F; Liu, F; Liu, H; Luo, XL; Liu, HB; Wu, SX; Liu, HH; Prencipe, E; Liu, HM; Liu, HW; Liu, JP; Zhao, KX; Liu, KY; Boyko, I; Lv, M; Liu, K; Liu, K; Liu, PL; Wu, W; Liu, SB; Liu, X; Li, C; Liu, XH; Zhao, L; Liu, Y; Pun, CSJ; Ma, CL; Ma, FC; Ma, HL; Ma, QM; Ma, S; Xiao, ZJ; Han, YL; Ma, T; Wang, ZG; Ma, XY; Cai, X; Ma, Y; Maas, FE; Qi, M; Maggiora, M; Malik, QA; Mao, H; Hao, XQ; Mao, YJ; Chen, Y; Dai, JP; Mao, ZP; Messchendorp, JG; Min, J; Min, TJ; Calcaterra, A; Mitchell, RE; Qian, S; Harris, FA; Qiao, CF; Qin, XS; Qin, Y; Zhao, MG; Xie, YG; Qin, ZH; Qiu, JF; Rashid, KH; Li, C; Rong, G; Peng, HP; Chelkov, G; Ruan, XD; Sarantsev, A; Schaefer, BD; Zhao, Q; Schulze, J; Xiu, QL; Shao, M; Shen, CP; Shen, XY; He, KL; Sheng, HY; Li, DM; Shepherd, MR; Song, XY; Chen, G; Zhao, SJ; Spataro, S; Spruck, B; Morales, CM; Sun, DH; He, M; Sun, GX2012356
 
Spin-parity analysis of pp̄ mass threshold structure in J/ψ and ψ(3686) radiative decays
Journal:
Physical Review Letters
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prl.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; Alberto, D; Ambrose, DJ; An, FF; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini Ferroli, RBF; Ban, Y; Becker, J; Messchendorp, JG; Min, J; Min, TJ; Mitchell, RE; Mo, XH; Ye, H; Muchnoi, NY; Nefedov, Y; Nikolaev, IB; Zhu, ZA; Jin, S; Calcaterra, AC; Ning, Z; Olsen, SL; Bytev, V; Ouyang, Q; Shen, CP; Shen, XY; Ye, M; Sheng, HY; Shepherd, MR; Jing, FF; Qi, M; Song, XY; Spataro, S; Spruck, B; Sun, DH; Sun, GX; Li, HB; Sun, JF; Cao, GF; Ye, MH; KalantarNayestanaki, N; Sun, SS; Xu, QJ; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Li, JC; Kavatsyuk, M; Thorndike, EH; Chen, ML; CroninHennessy, D; Tian, HL; Chang, JF; Toth, D; Varner, GS; Wang, B; Wang, BQ; Wang, K; Kuehn, W; Wang, LL; Wang, LS; Li, K; Zhuang, J; Yu, BX; Wang, M; Wang, P; Wang, PL; Chelkov, G; Wang, Q; Rashid, KH; Wang, QJ; Wang, SG; Wang, XF; Wang, XL; Zou, BS; Wang, YD; Yu, CX; Li, L; Wang, YF; Wang, YQ; Lai, W; Wang, Z; Wang, ZG; Chen, G; Wang, ZY; Wei, DH; Zou, JH; Wen, QG; Wen, SP; Park, JW; Wiedner, U; Lange, JS; Li, NB; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Wu, Z; Xiao, ZJ; Zuo, JX; Chen, HS; Xie, YG; Xiu, QL; Leung, JKC; Li, WD; Xu, GF; Xu, GM; Li, QJ; Xu, H; Yu, SP; Yuan, CZ; Dai, HL; Yuan, WL; Yuan, Y; Yan, YH; Zafar, AA; Zallo, AZ; Zeng, Y; Zhang, BX; Chen, SJ; Pelizaeus, M; Zhang, BY; Berger, N; Dai, JP; Zhang, CC; Zhu, C; Zhang, DH; Zhang, HH; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JQ; Zhang, JW; Zhang, JY; Peters, K; Zhang, JZ; Li, ZB; Liao, XT; Chen, Y; Li, WG; Zhang, L; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Zhang, Y; Zhang, YH; Ping, JL; Li, CH; Dedovich, D; Zhang, YS; Zhang, ZP; Zhang, ZY; Li, XL; Chen, YB; Zhao, G; Zhao, HS; Zhao, J; Zhao, L; Li, C; Zhao, L; Deng, ZY; Ping, RG; Zhao, MG; Zhao, Q; Zhao, SJ; Zhao, TC; Li, XN; Zhao, XH; Cheng, HP; Li, C; Zhao, YB; Zhao, ZG; Xu, XP; Zhemchugov, A; Poling, R; Zheng, B; Zheng, JP; Zheng, YH; Zheng, ZP; Zhong, B; Li, DM; Li, XQ; Zhong, J; Zhou, L; Cai, X; Chu, YP; Zhou, XK; Pun, CSJ; Zhou, XR; Denysenko, I; Destefanis, M; Liu, BJ; Ding Ding, WL; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Fang, J; Liang, H; Xu, Y; Fang, SS; Li, F; Liu, CL; Feng, CQ; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Greco, M; Xu, ZR; Gu, MH; Rong, G; Liang, YF; Qian, S; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Guo, YP; Han, YL; Hao, XQ; Xue, Z; Liu, CX; Harris, FA; He, KL; He, M; Qiao, CF; Liang, YT; He, ZY; Heng, YK; Hou, ZL; Hu, HM; Hu, JF; Liu, CY; Chen, JC; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Huang, JS; Qin, XS; Huang, XT; Liao, GR; Huang, YP; Hussain, T; Zhu, K; Ji, CS; Yan, L; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Jiang, LL; Qiu, JF; Jiang, XS; Jiao, JB; Li, SL; Bertani, MB; Jiao, Z; Yan, WB; Jin, DP; Liu, FH; Liu, F; Liu, F; Liu, H; Liu, HB; Bian, JM; Liu, HH; Liu, HM; Ruan, XD; Zhu, KJ; Liu, HW; Pacetti, SP; Liu, JP; Liu, K; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Boger, E; Zhu, SH; Liu, XH; Sarantsev, A; Yang, HX; Liu, YB; Liu, Y; Liu, ZA; Liu, Z; Liu, Z; Loehner, H; Lu, GR; Zhu, XL; Lu, HJ; Lu, JG; Bondarenko, O; Yang, T; Schulze, J; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Luo, CL; Luo, MX; Li, XR; Luo, T; Luo, XL; Lv, M; Ma, CL; Yang, Y; Ma, FC; Shao, M; Boyko, I; Ma, HL; Ma, QM; Zhu, XW; Ma, S; Ma, T; Ma, XY; Maggiora, M; Malik, QA; Yang, YX; Mao, H; Mao, YJ; Li, G; Mao, ZP; Zhu, YS; Briere, RA2012470
 
Precision measurement of the branching fractions of J/ψ→π +π -π 0 and ψ '→π +π -π
Journal:
Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
Publisher:
Elsevier BV. The Journal's web site is located at http://www.elsevier.com/locate/physletb
Ablikim, M; Achasov, MN; Alberto, D; Ambrose, DJ; An, FF; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini Ferroli, RBF; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, MB; Bian, JM; Boger, E; Bondarenko, O; Boyko, I; Briere, RA; Bytev, V; Cai, X; Calcaterra, AC; Cao, GF; Chang, JF; Chelkov, G; Chen, G; Chen, HS; Chen, JC; Chen, ML; Chen, SJ; Chen, Y; Chen, YB; Cheng, HP; Chu, YP; CroninHennessy, D; Dai, HL; Dai, JP; Dedovich, D; Deng, ZY; Denysenko, I; Destefanis, M; Ding, WM; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Fang, J; Fang, SS; Feng, CQ; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Greco, M; Gu, MH; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Guo, YP; Han, YL; Hao, XQ; Harris, FA; He, KL; He, M; He, ZY; Heng, YK; Hou, ZL; Hu, HM; Hu, JF; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Huang, JS; Huang, XT; Huang, YP; Hussain, T; Ji, CS; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Jiang, LL; Jiang, XS; Jiao, JB; Jiao, Z; Jin, DP; Jin, S; Jing, FF; KalantarNayestanaki, N; Kavatsyuk, M; Kuehn, W; Lai, W; Lange, JS; Leung, JKC; Li, CH; Li, C; Li, C; Li, DM; Li, F; Li, G; Li, HB; Li, JC; Li, K; Li, L; Li, NB; Li, QJ; Li, SL; Li, WD; Li, WG; Li, XL; Li, XN; Li, XQ; Li, XR; Li, ZB; Liang, H; Liang, YF; Liang, YT; Liao, GR; Liao, XT; Liu, BJ; Liu, BJ; Liu, CL; Liu, CX; Liu, CY; Liu, FH; Liu, F; Liu, F; Liu, H; Liu, HB; Liu, HH; Liu, HM; Liu, HW; Liu, JP; Liu, K; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Liu, XH; Liu, YB; Liu, Y; Liu, ZA; Liu, Z; Liu, Z; Loehner, H; Lu, GR; Lu, HJ; Lu, JG; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Luo, CL; Luo, MX; Luo, T; Luo, XL; Lv, M; Ma, CL; Ma, FC; Ma, HL; Ma, QM; Ma, S; Ma, T; Ma, XY; Maggiora, M; Malik, QA; Mao, H; Mao, YJ; Mao, ZP; Messchendorp, JG; Min, J; Min, TJ; Mitchell, RE; Mo, XH; Muchnoi, NY; Nefedov, Y; Nikolaev, IB; Ning, Z; Olsen, SL; Ouyang, Q; Pacetti, SP; Park, JW; Pelizaeus, M; Peters, K; Ping, JL; Ping, RG; Poling, R; Pun, CSJ; Qi, M; Qian, S; Qiao, CF; Qin, XS; Qin, ZH; Qiu, JF; Rashid, KH; Rong, G; Ruan, XD; Sarantsev, A; Schulze, J; Shao, M; Shen, CP; Shen, XY; Sheng, HY; Shepherd, MR; Song, XY; Spataro, S; Spruck, B; Sun, DH; Sun, GX; Sun, JF; Sun, SS; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Thorndike, EH; Tian, HL; Toth, D; Ulrich, MU; Varner, GS; Wang, B; Wang, BQ; Wang, K; Wang, LL; Wang, LS; Wang, M; Wang, P; Wang, PL; Wang, Q; Wang, QJ; Wang, SG; Wang, XF; Wang, XL; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Wang, Z; Wang, ZG; Wang, ZY; Wei, DH; Wen, QG; Wen, SP; Werner, MW; Wiedner, U; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Wu, Z; Xia, LG; Xiao, ZJ; Xie, YG; Xiu, QL; Xu, GF; Xu, GM; Xu, H; Xu, QJ; Xu, XP; Xu, Y; Xu, ZR; Xue, F; Xue, Z; Yan, L; Yan, WB; Yan, YH; Yang, HX; Yang, T; Yang, Y; Yang, YX; Ye, H; Ye, M; Ye, MH; Yu, BX; Yu, CX; Yu, SP; Yuan, CZ; Yuan, WL; Yuan, Y; Zafar, AA; Zallo, AZ; Zeng, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HH; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JQ; Zhang, JW; Zhang, JY; Zhang, JZ; Zhang, L; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Zhang, Y; Zhang, YH; Zhang, YS; Zhang, ZP; Zhang, ZY; Zhao, G; Zhao, HS; Zhao, J; Zhao, L; Zhao, L; Zhao, MG; Zhao, Q; Zhao, SJ; Zhao, TC; Zhao, XH; Zhao, YB; Zhao, ZG; Zhemchugov, A; Zheng, B; Zheng, JP; Zheng, YH; Zheng, ZP; Zhong, B; Zhong, J; Zhou, L; Zhou, XK; Zhou, XR; Zhu, C; Zhu, K; Zhu, KJ; Zhu, SH; Zhu, XL; Zhu, XW; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhuang, J; Zou, BS; Zou, JH; Zuo, JX2012380
 
First observation of η(1405) decays into f 0(980)π0
Journal:
Physical Review Letters
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prl.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; Alberto, D; Ambrose, DJ; An, FF; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini Ferroli, RBF; Ban, Y; Becker, J; Jin, DP; Jin, S; Jing, FF; KalantarNayestanaki, N; Kavatsyuk, M; Rashid, KH; Kuehn, W; Lai, W; Lange, JS; Yan, WB; Zhou, XR; Liao, XT; Leung, JKC; Li, CH; Li, C; Li, C; Li, DM; Liu, BJ; Rong, G; Liu, CL; Liu, CX; Zhu, C; Li, SL; Liu, CY; Liu, FH; Liu, F; Liu, F; Liu, H; Liu, HB; Bian, JM; Liu, HH; Ruan, XD; Zhu, K; Liu, HM; Pacetti, SP; Liu, HW; Liu, JP; Liu, K; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Zhu, KJ; Boger, E; Sarantsev, A; Yan, YH; Liu, XH; Liu, YB; Liu, Y; Liu, ZA; Liu, Z; Liu, Z; Loehner, H; Zhu, SH; Lu, GR; Lu, HJ; Lu, JG; Yang, HX; Schulze, J; Bondarenko, O; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Luo, CL; Li, XR; Luo, MX; Luo, T; Luo, XL; Lv, M; Yang, T; Ma, CL; Shao, M; Ma, FC; Boyko, I; Ma, HL; Zhu, XL; Ma, QM; Ma, S; Ma, T; Ma, XY; Maggiora, M; Yang, Y; Malik, QA; Mao, H; Li, G; Mao, YJ; Zhu, XW; Mao, ZP; Briere, RA; Messchendorp, JG; Min, J; Min, TJ; Mitchell, RE; Yang, YX; Mo, XH; Muchnoi, NY; Nefedov, Y; Zhu, YS; Calcaterra, AC; Nikolaev, IB; Ning, Z; Olsen, SL; Bytev, V; Ouyang, Q; Shen, CP; Ye, H; Shen, XY; Sheng, HY; Qi, M; Shepherd, MR; Song, XY; Spataro, S; Spruck, B; Sun, DH; Sun, GX; Li, HB; Sun, JF; Ye, M; Cao, GF; Xu, H; Sun, SS; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Li, JC; Chen, ML; CroninHennessy, D; Thorndike, EH; Tian, HL; Chang, JF; Toth, D; Varner, GS; Wan, X; Wang, B; Wang, BQ; Wang, K; Wang, LL; Zhu, ZA; Ye, MH; Li, K; Wang, LS; Wang, M; Wang, P; Chelkov, G; Wang, PL; Wang, Q; Wang, QJ; Wang, SG; Zhuang, J; Wang, XF; Yu, BX; Wang, XL; Li, L; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Wang, Z; Chen, G; Wang, ZG; Zou, BS; Wang, ZY; Wei, DH; Park, JW; Wen, QG; Wen, SP; Li, NB; Wiedner, U; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Zou, JH; Wu, Z; Chen, HS; Xiao, ZJ; Li, WD; Xie, YG; Xiu, QL; Xu, GF; Li, QJ; Xu, GM; Yu, CX; Zuo, JX; Yu, SP; Yuan, CZ; Yuan, WL; Yuan, Y; Zafar, AA; Zallo, AZ; Zeng, Y; Chen, SJ; Pelizaeus, M; Zhang, BX; Dai, HL; Berger, N; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HH; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JQ; Zhang, JW; Peters, K; Li, ZB; Zhang, JY; Chen, Y; Li, WG; Zhang, JZ; Zhang, L; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Zhang, Y; Dai, JP; Ping, JL; Zhang, YH; Zhang, YS; Zhang, ZP; Li, XL; Chen, YB; Zhang, ZY; Zhao, G; Zhao, HS; Zhao, J; Dedovich, D; Zhao, L; Ping, RG; Zhao, L; Zhao, MG; Zhao, Q; Zhao, SJ; Li, XN; Zhao, TC; Cheng, HP; Zhao, XH; Xu, QJ; Zhao, YB; Zhao, ZG; Poling, R; Zhemchugov, A; Zheng, B; Zheng, JP; Zheng, YH; Zheng, ZP; Li, XQ; Zhong, B; Cai, X; Zhong, J; Chu, YP; Zhou, L; Pun, CSJ; Zhou, XK; Deng, ZY; Denysenko, I; Destefanis, M; Ding Ding, WL; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Liang, H; Xu, XP; Fang, J; Li, F; Fang, SS; Feng, CQ; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Xu, Y; Greco, M; Liang, YF; Qian, S; Gu, MH; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Guo, YP; Han, YL; Xu, ZR; Hao, XQ; Harris, FA; He, KL; Qiao, CF; Liang, YT; He, M; He, ZY; Heng, YK; Hou, ZL; Hu, HM; Chen, JC; Hu, JF; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Qin, XS; Huang, JS; Liao, GR; Huang, XT; Huang, YP; Hussain, T; Xue, Z; Ji, CS; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Qiu, JF; Jiang, LL; Jiang, XS; Bertani, MB; Jiao, JB; Yan, L; Jiao, Z2012291
 
Design of 2D Time-Varying Vector Fields
Journal:
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics
Publisher:
IEEE. The Journal's web site is located at http://www.computer.org/tvcg
Chen, G; Kwatra, V; Wei, LY; Hansen, C; Zhang, E2012132
 
The circumference of a graph with no K3,t-minor, II
Journal:
Journal of Combinatorial Theory Series B
Publisher:
Academic Press. The Journal's web site is located at http://www.elsevier.com/locate/jctb
Chen, G; Yu, X; Zang, W2012228
 
A study on a metal-insulator-silicon hydrogen sensor with LaTiON as gate insulator
Proceedings/Conference:
Physics Procedia
Publisher:
Elsevier BV. The Journal's web site is located at http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/714716/description#description
Chen, G; Yu, J; Lai, PT201258
 
A study on MIS Schottky diode based hydrogen sensor using La2O3 as gate insulator
Journal:
Microelectronics Reliability
Publisher:
Pergamon. The Journal's web site is located at http://www.elsevier.com/locate/microrel
Chen, G; Yu, J; Lai, PT2012327
 
MicroRNA-21 promotes survival but not functional maturation of human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes (hESC-CMs)
Proceedings/Conference:
Hong Kong Medical Journal
Publisher:
Hong Kong Academy of Medicine Press. The Journal's web site is located at http://www.hkmj.org.hk
Kong, CW; Poon, E; Yeung, HM; Rushing, SN; Chen, G; Li, RA2011234
 
Study of χcJ radiative decays into a vector meson
Journal:
Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prd.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; Alberto, D; An, L; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini, R; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, M; Bian, JM; Bondarenko, O; Boyko, I; Briere, RA; Bytev, V; Cai, X; Cao, GF; Cao, XX; Chang, JF; Chelkov, G; Chen, G; Chen, HS; Chen, JC; Chen, ML; Chen, SJ; Chen, Y; Chen, YB; Cheng, HP; Chu, YP; CroninHennessy, D; Dai, HL; Dai, JP; Dedovich, D; Deng, ZY; Denysenko, I; Destefanis, M; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Fan, RR; Fang, J; Fang, SS; Feng, CQ; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Greco, M; Grishin, S; Gu, MH; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Guo, YP; Hao, XQ; Harris, FA; He, KL; He, M; He, ZY; Heng, YK; Hou, ZL; Hu, HM; Hu, JF; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Huang, JS; Huang, XT; Huang, YP; Hussain, T; Ji, CS; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Jiang, LL; Jiang, XS; Jiao, JB; Jiao, Z; Jin, DP; Jin, S; Jing, FF; KalantarNayestanaki, N; Kavatsyuk, M; Komamiya, S; Kuehn, W; Lange, JS; Leung, JKC; Li, C; Li, C; Li, DM; Li, F; Li, G; Li, HB; Li, JC; Li, L; Li, NB; Li, QJ; Li, WD; Li, WG; Li, XL; Li, XN; Li, XQ; Li, XR; Li, ZB; Liang, H; Liang, YF; Liang, YT; Liao, GR; Liao, XT; Liu, BJ; Liu, BJ; Liu, CL; Liu, CX; Liu, CY; Liu, FH; Liu, F; Liu, F; Liu, GC; Liu, H; Liu, HB; Liu, HM; Liu, HW; Liu, JP; Liu, K; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Liu, XH; Liu, YB; Liu, YW; Liu, Y; Liu, ZA; Liu, ZQ; Loehner, H; Lu, GR; Lu, HJ; Lu, JG; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Luo, CL; Luo, MX; Luo, T; Luo, XL; Ma, CL; Ma, FC; Ma, HL; Ma, QM; Ma, T; Ma, X; Ma, XY; Maggiora, M; Malik, QA; Mao, H; Mao, YJ; Mao, ZP; Messchendorp, JG; Min, J; Mitchell, RE; Mo, XH; Muchnoi, NY; Nefedov, Y; Ning, Z; Olsen, SL; Ouyang, Q; Pacetti, S; Pelizaeus, M; Peters, K; Ping, JL; Ping, RG; Poling, R; Pun, CSJ; Qi, M; Qian, S; Qiao, CF; Qin, XS; Qiu, JF; Rashid, KH; Rong, G; Ruan, XD; Sarantsev, A; Schulze, J; Shao, M; Shen, CP; Shen, XY; Sheng, HY; Shepherd, MR; Song, XY; Sonoda, S; Spataro, S; Spruck, B; Sun, DH; Sun, GX; Sun, JF; Sun, SS; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Tang, XF; Tian, HL; Toth, D; Varner, GS; Wan, X; Wang, BQ; Wang, K; Wang, LL; Wang, LS; Wang, M; Wang, P; Wang, PL; Wang, Q; Wang, SG; Wang, XL; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Wang, Z; Wang, ZG; Wang, ZY; Wei, DH; Wen, QG; Wen, SP; Wiedner, U; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Wu, Z; Xiao, ZJ; Xie, YG; Xu, GF; Xu, GM; Xu, H; Xu, Y; Xu, ZR; Xu, ZZ; Xue, Z; Yan, L; Yan, WB; Yan, YH; Yang, HX; Yang, M; Yang, T; Yang, Y; Yang, YX; Ye, M; Ye, MH; Yu, BX; Yu, CX; Yu, L; Yuan, CZ; Yuan, WL; Yuan, Y; Zafar, AA; Zallo, A; Zeng, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HH; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JW; Zhang, JY; Zhang, JZ; Zhang, L; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Zhang, Y; Zhang, YH; Zhang, ZP; Zhang, ZY; Zhao, G; Zhao, HS; Zhao, J; Zhao, J; Zhao, L; Zhao, L; Zhao, MG; Zhao, Q; Zhao, SJ; Zhao, TC; Zhao, XH; Zhao, YB; Zhao, ZG; Zhao, ZL; Zhemchugov, A; Zheng, B; Zheng, JP; Zheng, YH; Zheng, ZP; Zhong, B; Zhong, J; Zhong, L; Zhou, L; Zhou, XK; Zhou, XR; Zhu, C; Zhu, K; Zhu, KJ; Zhu, SH; Zhu, XL; Zhu, XW; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhuang, J; Zou, BS; Zou, JH; Zuo, JX; Zweber, P2011487
 
High-performance flat-panel solar thermoelectric generators with high thermal concentration
Journal:
Nature Materials
Publisher:
Nature Publishing Group. The Journal's web site is located at http://www.nature.com/nmat/
Kraemer, D; Poudel, B; Feng, HP; Caylor, JC; Yu, B; Yan, X; Ma, Y; Wang, X; Wang, D; Muto, A; McEnaney, K; Chiesa, M; Ren, Z; Chen, G2011538
 
Thermoelectric energy conversion using nanostructured materials
Proceedings/Conference:
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Publisher:
S P I E - International Society for Optical Engineering. The Journal's web site is located at http://spie.org/x1848.xml
Chen, G; Kraemer, D; Muto, A; McEnaney, K; Feng, HP; Liu, WS; Zhang, Q; Yu, B; Ren, Z2011370
 
ZoomTree: Unrestricted zoom paths in multiscale visual analysis of relational databases
Proceedings/Conference:
Communications in Computer and Information Science
Wang, B; Chen, G; Bu, J; Yu, Y2011210
 
Study of a00(980)-f0(980) mixing
Journal:
Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prd.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; An, L; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini, R; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, M; Bian, JM; Boyko, I; Briere, RA; Bytev, V; Cai, X; Cao, GF; Cao, XX; Chang, JF; Chelkov, G; Chen, G; Chen, HS; Chen, JC; Chen, ML; Chen, SJ; Chen, Y; Chen, YB; Cheng, HP; Chu, YP; CroninHennessy, D; Dai, HL; Dai, JP; Dedovich, D; Deng, ZY; Denysenko, I; Destefanis, M; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Duan, MY; Fan, RR; Fang, J; Fang, SS; Feng, CQ; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Greco, M; Grishin, S; Gu, MH; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Guo, YP; Hao, XQ; Harris, FA; He, KL; He, M; He, ZY; Heng, YK; Hou, ZL; Hu, HM; Hu, JF; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Huang, JS; Huang, XT; Huang, YP; Hussain, T; Ji, CS; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Jiang, LL; Jiang, XS; Jiao, JB; Jiao, Z; Jin, DP; Jin, S; Jing, FF; Kavatsyuk, M; Komamiya, S; Kuehn, W; Lange, JS; Leung, JKC; Li, C; Li, C; Li, DM; Li, F; Li, G; Li, HB; Li, JC; Li, L; Li, NB; Li, QJ; Li, WD; Li, WG; Li, XL; Li, XN; Li, XQ; Li, XR; Li, ZB; Liang, H; Liang, YF; Liang, YT; Liao, GR; Liao, XT; Liu, BJ; Liu, BJ; Liu, CL; Liu, CX; Liu, CY; Liu, FH; Liu, F; Liu, F; Liu, GC; Liu, H; Liu, HB; Liu, HM; Liu, HW; Liu, JP; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Liu, XH; Liu, YB; Liu, YW; Liu, Y; Liu, ZA; Liu, ZQ; Loehner, H; Lu, GR; Lu, HJ; Lu, JG; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Luo, CL; Luo, MX; Luo, T; Luo, XL; Ma, CL; Ma, FC; Ma, HL; Ma, QM; Ma, T; Ma, X; Ma, XY; Maggiora, M; Malik, QA; Mao, H; Mao, YJ; Mao, ZP; Messchendorp, JG; Min, J; Mitchell, RE; Mo, XH; Muchnoi, NYu; Nefedov, Y; Ning, Z; Olsen, SL; Ouyang, Q; Pacetti, S; Pelizaeus, M; Peters, K; Ping, JL; Ping, RG; Poling, R; Pun, CSJ; Qi, M; Qian, S; Qiao, CF; Qin, XS; Qiu, JF; Rashid, KH; Rong, G; Ruan, XD; Sarantsev, A; Schulze, J; Shao, M; Shen, CP; Shen, XY; Sheng, HY; Shepherd, MR; Song, XY; Sonoda, S; Spataro, S; Spruck, B; Sun, DH; Sun, GX; Sun, JF; Sun, SS; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Tang, XF; Tian, HL; Toth, D; Varner, GS; Wan, X; Wang, BQ; Wang, K; Wang, LL; Wang, LS; Wang, M; Wang, P; Wang, PL; Wang, Q; Wang, SG; Wang, XL; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Wang, Z; Wang, ZG; Wang, ZY; Wei, DH; Wen, SP; Wiedner, U; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Wu, Z; Xiao, ZJ; Xie, YG; Xu, GF; Xu, GM; Xu, H; Xu, Y; Xu, ZR; Xu, ZZ; Xue, Z; Yan, L; Yan, WB; Yan, YH; Yang, HX; Yang, M; Yang, T; Yang, Y; Yang, YX; Ye, M; Ye, MH; Yu, BX; Yu, CX; Yu, L; Yuan, CZ; Yuan, WL; Yuan, Y; Zafar, AA; Zallo, A; Zeng, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HH; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JW; Zhang, JY; Zhang, JZ; Zhang, L; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Zhang, Y; Zhang, YH; Zhang, ZP; Zhang, ZY; Zhao, G; Zhao, HS; Zhao, J; Zhao, J; Zhao, L; Zhao, L; Zhao, MG; Zhao, Q; Zhao, SJ; Zhao, TC; Zhao, XH; Zhao, YB; Zhao, ZG; Zhao, ZL; Zhemchugov, A; Zheng, B; Zheng, JP; Zheng, YH; Zheng, ZP; Zhong, B; Zhong, J; Zhong, L; Zhou, L; Zhou, XK; Zhou, XR; Zhu, C; Zhu, K; Zhu, KJ; Zhu, SH; Zhu, XL; Zhu, XW; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhuang, J; Zou, BS; Zou, JH; Zuo, JX; Zweber, P2011357
 
Binuclear (salen)osmium phosphinidine and phosphiniminato complexes
Journal:
Dalton Transactions
Publisher:
Royal Society of Chemistry. The Journal's web site is located at http://www.rsc.org/dalton
Chen, G; Man, WL; Yiu, SM; Wong, TW; Szeto, L; Wong, WT; Lau, TC2011472
 
Nanoparticle-enabled selective electrodeposition
Journal:
Advanced Materials
Publisher:
Wiley - V C H Verlag GmbH & Co KGaA
Feng, HP; Paudel, T; Yu, B; Chen, S; Ren, ZF; Chen, G2011273
 
Studies on surface preparation and smoothness of nanostructured Bi 2Te 3-based alloys by electrochemical and mechanical methods
Journal:
Electrochimica Acta
Publisher:
Pergamon. The Journal's web site is located at http://www.elsevier.com/locate/electacta
Feng, HP; Yu, B; Chen, S; Collins, K; He, C; Ren, ZF; Chen, G2011272
 
Observation of χcJ decaying into the pp̄K +K - final state
Journal:
Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prd.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; Alberto, D; An, L; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini, R; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, M; Bian, JM; Bondarenko, O; Boyko, I; Briere, RA; Bytev, V; Cai, X; Cao, GF; Cao, XX; Chang, JF; Chelkov, G; Chen, G; Chen, HS; Chen, JC; Chen, ML; Chen, SJ; Chen, Y; Chen, YB; Cheng, HP; Chu, YP; CroninHennessy, D; Dai, HL; Dai, JP; Dedovich, D; Deng, ZY; Denysenko, I; Destefanis, M; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Fan, RR; Fang, J; Fang, SS; Feng, CQ; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Greco, M; Grishin, S; Gu, MH; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Guo, YP; Hao, XQ; Harris, FA; He, KL; He, M; He, ZY; Heng, YK; Hou, ZL; Hu, HM; Hu, JF; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Huang, JS; Huang, XT; Huang, YP; Hussain, T; Ji, CS; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Jiang, LL; Jiang, XS; Jiao, JB; Jiao, Z; Jin, DP; Jin, S; Jing, FF; KalantarNayestanaki, N; Kavatsyuk, M; Komamiya, S; Kuehn, W; Lange, JS; Leung, JKC; Li, C; Li, C; Li, DM; Li, F; Li, G; Li, HB; Li, JC; Li, L; Li, NB; Li, QJ; Li, WD; Li, WG; Li, XL; Li, XN; Li, XQ; Li, XR; Li, ZB; Liang, H; Liang, YF; Liang, YT; Liao, GR; Liao, XT; Liu, BJ; Liu, BJ; Liu, CL; Liu, CX; Liu, CY; Liu, FH; Liu, F; Liu, F; Liu, GC; Liu, H; Liu, HB; Liu, HM; Liu, HW; Liu, JP; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Liu, XH; Liu, YB; Liu, YW; Liu, Y; Liu, ZA; Liu, ZQ; Loehner, H; Lu, GR; Lu, HJ; Lu, JG; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Luo, CL; Luo, MX; Luo, T; Luo, XL; Ma, CL; Ma, FC; Ma, HL; Ma, QM; Ma, T; Ma, X; Ma, XY; Maggiora, M; Malik, QA; Mao, H; Mao, YJ; Mao, ZP; Messchendorp, JG; Min, J; Mitchell, RE; Mo, XH; Muchnoi, NY; Nefedov, Y; Ning, Z; Olsen, SL; Ouyang, Q; Pacetti, S; Pelizaeus, M; Peters, K; Ping, JL; Ping, RG; Poling, R; Pun, CSJ; Qi, M; Qian, S; Qiao, CF; Qin, XS; Qiu, JF; Rashid, KH; Rong, G; Ruan, XD; Sarantsev, A; Schulze, J; Shao, M; Shen, CP; Shen, XY; Sheng, HY; Shepherd, MR; Song, XY; Sonoda, S; Spataro, S; Spruck, B; Sun, DH; Sun, GX; Sun, JF; Sun, SS; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Sun, ZT; Tang, CJ; Tang, X; Tang, XF; Tian, HL; Toth, D; Varner, GS; Wan, X; Wang, BQ; Wang, K; Wang, LL; Wang, LS; Wang, M; Wang, P; Wang, PL; Wang, Q; Wang, SG; Wang, XL; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Wang, Z; Wang, ZG; Wang, ZY; Wei, DH; Wen, QG; Wen, SP; Wiedner, U; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Wu, Z; Xiao, ZJ; Xie, YG; Xu, GF; Xu, GM; Xu, H; Xu, Y; Xu, ZR; Xu, ZZ; Xue, Z; Yan, L; Yan, WB; Yan, YH; Yang, HX; Yang, M; Yang, T; Yang, Y; Yang, YX; Ye, M; Ye, MH; Yu, BX; Yu, CX; Yu, L; Yuan, CZ; Yuan, WL; Yuan, Y; Zafar, AA; Zallo, A; Zeng, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HH; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JW; Zhang, JY; Zhang, JZ; Zhang, L; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Zhang, Y; Zhang, YH; Zhang, ZP; Zhang, ZY; Zhao, G; Zhao, HS; Zhao, J; Zhao, J; Zhao, L; Zhao, L; Zhao, MG; Zhao, Q; Zhao, SJ; Zhao, TC; Zhao, XH; Zhao, YB; Zhao, ZG; Zhao, ZL; Zhemchugov, A; Zheng, B; Zheng, JP; Zheng, YH; Zheng, ZP; Zhong, B; Zhong, J; Zhong, L; Zhou, L; Zhou, XK; Zhou, XR; Zhu, C; Zhu, K; Zhu, KJ; Zhu, SH; Zhu, XL; Zhu, XW; Zhu, YS; Zhu, ZA; Zhuang, J; Zou, BS; Zou, JH; Zuo, JX; Zweber, P2011457
 
Search for CP and P violating pseudoscalar decays into ππ
Journal:
Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
Publisher:
American Physical Society. The Journal's web site is located at http://prd.aps.org
Ablikim, M; Achasov, MN; Alberto, D; An, Q; An, ZH; Bai, JZ; Baldini, R; Ban, Y; Becker, J; Berger, N; Bertani, M; Yang, T; Yang, Y; Yang, YX; Ye, M; Ye, MH; Chen, SJ; Yu, BX; Yu, CX; Yu, L; Li, XQ; Pun, CSJ; Yu, SPYu; Yuan, CZ; Yuan, WL; Yuan, Y; Zafar, AA; Zallo, A; Zeng, Y; Chen, Y; Zhang, BX; Zhang, BY; Qi, M; Li, XR; Zhang, CC; Zhang, DH; Zhang, HH; Zhang, HY; Zhang, J; Zhang, JW; Zhang, JY; Zhang, JZ; Chen, YB; Qian, S; Zhang, L; Bian, JM; Zhang, SH; Zhang, TR; Zhang, XJ; Zhang, XY; Zhang, Y; Zhang, YH; Zhang, ZP; Zhang, ZY; Qiao, CF; Zhao, G; Cheng, HP; Li, ZB; Zhao, HS; Zhao, J; Zhao, J; Zhao, L; Zhao, L; Zhao, MG; Zhao, Q; Qin, XS; Zhao, SJ; Zhao, TC; Zhao, XH; Liang, H; Chu, YP; Zhao, YB; Zhao, ZG; Zhao, ZL; Zhemchugov, A; Zheng, B; Qiu, JF; Zheng, JP; Zheng, YH; Zheng, ZP; Zhong, B; Liang, YF; Zhong, J; CroninHennessy, D; Zhong, L; Zhou, L; Zhou, XK; Rashid, KH; Zhou, XR; Zhu, C; Zhu, K; Zhu, KJ; Zhu, SH; Liang, YT; Zhu, XL; Zhu, XW; Dai, HL; Zhu, YS; Rong, G; Zhu, ZA; Zhuang, J; Zou, BS; Zou, JH; Zuo, JX; Dai, JP; Liao, GR; Dedovich, D; Deng, ZY; Denysenko, I; Ruan, XD; Destefanis, M; Ding, Y; Dong, LY; Dong, MY; Du, SX; Fan, RR; Fang, J; Liao, XT; Fang, SS; Feng, CQ; Cao, XX; Fu, CD; Fu, JL; Gao, Y; Geng, C; Goetzen, K; Gong, WX; Greco, M; Grishin, S; Liu, BJ; Gu, MH; Li, JC; Gu, YT; Guan, YH; Guo, AQ; Guo, LB; Guo, YP; Hao, XQ; Harris, FA; He, KL; He, M; Liu, BJ; Sarantsev, A; He, ZY; Heng, YK; Hou, ZL; Hu, HM; Hu, JF; Hu, T; Huang, B; Huang, GM; Huang, JS; Huang, XT; Schulze, J; Liu, CL; Huang, YP; Hussain, T; Ji, CS; Ji, Q; Ji, XB; Ji, XL; Jia, LK; Jiang, LL; Jiang, XS; Shao, M; Jiao, JB; Liu, CX; Jiao, Z; Jin, DP; Jin, S; Jing, FF; KalantarNayestanaki, N; Kavatsyuk, M; Komamiya, S; Kuehn, W; Shen, CP; Lange, JS; Leung, JKC; Bondarenko, O; Li, C; Li, C; Li, DM; Li, F; Li, G; Li, HB; Liu, CY; Shen, XY; Liu, FH; Liu, F; Liu, F; Liu, GC; Liu, H; Liu, HB; Liu, HM; Liu, HW; Liu, JP; Boyko, I; Sheng, HY; Liu, K; Liu, K; Liu, KY; Liu, Q; Liu, SB; Liu, X; Liu, XH; Liu, YB; Liu, YW; Liu, Y; Shepherd, MR; Briere, RA; Liu, ZA; Liu, ZQ; Loehner, H; Lu, GR; Lu, HJ; Lu, JG; Lu, QW; Lu, XR; Lu, YP; Song, XY; Luo, CL; Bytev, V; Luo, MX; Luo, T; Luo, XL; Ma, CL; Ma, FC; Ma, HL; Ma, QM; Ma, T; Sonoda, S; Ma, X; Ma, XY; Cai, X; Maggiora, M; Malik, QA; Mao, H; Mao, YJ; Mao, ZP; Messchendorp, JG; Min, J; Spataro, S; Mitchell, RE; Mo, XH; Muchnoi, NYu; Calcaterra, AC; Nefedov, Y; Nikolaev, IB; Ning, Z; Olsen, SL; Ouyang, Q; Pacetti, S; Li, L; Pelizaeus, M; Peters, K; Ping, JL; Ping, RG; Cao, GF; Poling, R; Chang, JF; Spruck, B; Sun, DH; Sun, GX; Sun, JF; Sun, SS; Sun, XD; Sun, YJ; Sun, YZ; Sun, ZJ; Li, NB; Sun, ZT; Chelkov, G; Tang, CJ; Tang, X; Tang, XF; Tian, HL; Toth, D; Varner, GS; Wan, X; Wang, BQ; Li, QJ; Wang, K; Wang, LL; Chen, G; Wang, LS; Wang, M; Wang, P; Wang, PL; Wang, Q; Wang, SG; Wang, XL; Li, WD; Wang, YD; Wang, YF; Wang, YQ; Chen, HS; Wang, Z; Wang, ZG; Wang, ZY; Wei, DH; Wen, QG; Wen, SP; Li, WG; Wiedner, U; Wu, LH; Wu, N; Wu, W; Chen, JC; Wu, Z; Xiao, ZJ; Xie, YG; Xu, GF; Xu, GM; Li, XL; Xu, H; Xu, Y; Xu, ZR; Xu, ZZ; Xue, Z; Chen, ML; Yan, L; Yan, WB; Yan, YH; Yang, HX; Li, XN; Yang, M2011390
 
Approximating the chromatic index of multigraphs
Journal:
Journal of Combinatorial Optimization
Publisher:
Springer Verlag Dordrecht. The Journal's web site is located at http://springerlink.metapress.com/openurl.asp?genre=journal&issn=1382-6905
Chen, G; Yu, X; Zang, W2011264
 
< Previous  Page 2 of 8  Next >
Export Records
Step 1: Select content and export format
  • Citation only
Step 2: Select export method
  • Download